سپتامبر 28, 2020

در این دسته لغات آشوری به همراه معنی و تلفظ آن ارائه خواهد شد .

Copyright © 2018 - Khouyada