حضور اعضاي اتحاديه جهاني آشوريان

حضور اعضاي اتحاديه جهاني آشوريان، جناب آقاي غسان يونن ، رئيس ارتباطات اتحاديه جهاني آشوريان ، و جناب آقاي حيكمت صباح ، رييس شاخه اسكانديناوي عصر ديروز، چهارشنبه ١٤ سپتامبر ٢٠١٧ در اربيل عراق تحت عنوان اتحاد. اين گروه ازامي در برنامه حضور سه روزه خود در عراق ملاقات هايي رو با احزاب مختلف ترتيب […]